ABOUT

KUDNA Data and Analytics

  1. เป็นหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจที่ทันสมัยที่สุดในโลกยุคดิจิทัล
  2. จบจากคณะไหนไม่สำคัญ ไม่จบบัญชีก็เรียนได้
  3. เหมาะกับคนบัญชี ต่อยอดมุมมองในมิติของการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
  4. เหมาะกับคนสายวิเคราะห์ ที่ต้องการเสริมความแกร่งด้านข้อมูล กระบวนการทางธุรกิจ ความเสี่ยง และการควบคุม
  5. ก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนแบบมีโค้ช โดยคณาจารย์และวิทยากรคุณภาพ
MACCT BUS KU NEWS

ข่าวประกาศล่าสุด